స్థానిక ప్రభుత్వాలను అణగదొక్కటంపై 26న విజయవాడలో సభ.. జేపీ ముఖ్య ప్రసంగం

Monday, June 25, 2018 - 19:56